Podjęcie kierunkowej decyzji o zamiarze podziału Emperia Holding S.A.

Emperia Holding

Zarząd Emperia Holding S.A. po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 16 stycznia 2014 roku, podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia podziału spółki Emperia Holding S.A.

Podział będzie polegał na wydzieleniu ze Spółki, w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związanej z inwestycjami w nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami posiadanymi przez Spółkę oraz inne spółki Grupy Kapitałowej Emperia Holding. Zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona do spółki P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której Emperia Holding S.A. posiada 100% udziałów. Do spółki P1 Sp. z o.o. zostanie wniesiona całość posiadanych przez Spółkę aktywów i zobowiązań związanych z segmentem nieruchomościowym Grupy. Po podziale Emperia Holding S.A. będzie koncentrowała się przede wszystkim na rozwoju działalności w obszarze handlu detalicznego, a spółka P1 na rozwoju działalności deweloperskiej.

Zamiarem Zarządu jest, by podział spółki Emperia Holding S.A. był połączony z przeprowadzeniem procesu wprowadzenia akcji spółki P1, po jej uprzednim przekształceniu w spółkę akcyjną, do obrotu regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z przewidywaniami Zarządu procedura podziału Emperia Holding S.A. powinna zakończyć się do końca 2014 roku. W wyniku podziału dotychczasowi akcjonariusze Emperia Holding S.A. staną się akcjonariuszami spółki P1. W założeniach Zarządu ilość akcji otrzymanych przez akcjonariuszy w spółce P1 będzie taka sama jak ilość akcji posiadana przez nich w Emperia Holding S.A.

Celem planowanego podziału jest, aby każda z wyodrębnionych części:

  • była przejrzysta dla akcjonariuszy poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności,
  • była łatwiejsza do wyceny i porównania z innymi podmiotami na rynku prowadzącymi podobny rodzaj działalności,
  • mogła być aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych na rynku w swojej branży.

 

W ocenie Zarządu Emperii Holding S.A., szczególnie w obszarze działalności detalicznej, przeprowadzenie podziału może przyczynić się do zintensyfikowania rozwoju spółki. Obok kontynuowania rozwoju organicznego oraz zaoferowania partnerom współpracy w ramach konceptu franczyzowego, umożliwi bowiem łatwiejsze przyłączanie innych podmiotów. W sytuacji prowadzenia bardziej homogenicznej działalności łatwiejsze powinno być zarówno nabywanie podmiotów poprzez wydanie akcji spółki, jak i pozyskanie kapitału bezpośrednio na rynku poprzez nowe emisje akcji.

Warunkiem przeprowadzenia podziału będzie akceptacja projektowanych zmian przez akcjonariuszy Emperia Holding S.A., która ostatecznie będzie wyrażona w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającymi podział. Ponadto warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia podziału będzie także  zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego spółki P1 dotyczącego emisji akcji dokonywanej w związku z podziałem.

Emperia Holding

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.